Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2011

Po czym oceniasz ludzi?

Po wódce.
Reposted fromvith vith viaalcohoolic alcohoolic
blondebaby
5629 d46d
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaalcohoolic alcohoolic

April 24 2011

blondebaby
1961 f36c
Reposted frommikesounds mikesounds viaalcohoolic alcohoolic
blondebaby
blondebaby
Położę się na trawie i przez kilka godzin będę oglądać niebo. I napiję się dobrze schłodzonego piwa. Potem świat może się już skończyć.
— Haruki Murakami
Reposted fromemeri emeri viaalcohoolic alcohoolic
blondebaby
blondebaby
1249 8c5f
Reposted fromsbs sbs viaalcohoolic alcohoolic
blondebaby
starość nie radość, młodość nie trzeźwość :)
— :D
blondebaby
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viakrainakredek krainakredek
blondebaby
A jeżeli nie piłeś ze mną wódki, to nic o mnie nie wiesz.
blondebaby
Nie ma. Gdzieś pewnie chleję... a jak będę, to też pewnie będę chlać.
— B.r
Reposted fromkrewzwodka krewzwodka viakrainakredek krainakredek
blondebaby
5762 3bda
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viakrainakredek krainakredek
blondebaby
blondebaby
2483 b6dd
Reposted fromdragon-fly dragon-fly viakrainakredek krainakredek
9730 b4e0
Reposted fromlollidella lollidella viakrainakredek krainakredek
blondebaby

Where the fuck am I from?

Reposted fromsawb sawb viakrainakredek krainakredek
blondebaby
Stoisz i się ślinisz, albo idziesz i zdobywasz.
— Wu
Reposted frommiszczu miszczu viakrainakredek krainakredek
blondebaby
Reposted fromzaburz zaburz viakrainakredek krainakredek
blondebaby
Nie narzekaj, że masz pod górę, skoro zmierzasz na szczyt. 
Reposted fromkatalama katalama viakrainakredek krainakredek
blondebaby
6572 9c5f
Reposted fromlaluna laluna viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl